MALDIVES 馬爾代夫

國泰2人同行優惠, 少見優惠, 網上買唔到, 比平時嘅平好多㗎.

國泰2人同行優惠, 少見優惠, 網上買唔到, 比平時嘅平好多㗎.

國泰2人同行優惠係咩? 其實呢一隻優惠係以前做套票時嘅特價票, 但由於依家好多人…